STICHTING PUBLIEKE OMROEP AMSTERDAM is als zendgemachtigde verantwoordelijk voor het publieke media-aanbod in Amsterdam. Onder deze licentie zijn momenteel vier ‘merken ‘ ondergebracht: AT5, SALTO, FunX (editie Amsterdam) en de Concertzender. De taken van Publieke Omroep Amsterdam brengen uiteenlopende organisatorische, programmatische, uitvoerende en controlerende werkzaamheden met zich mee. De organisatie faciliteert het media-aanbod , de totstandkoming en uitvoering ervan.

Het BESTUUR van Publieke Omroep Amsterdam bestaat uit maximaal  twee bestuurders, gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk zijn voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie ontwikkeling en voor de uitvoering van het vastgestelde beleid. Het Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De RAAD VAN TOEZICHT heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de instelling. De Raad van Toezicht benoemt de leden van het bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden.

De PROGRAMMARAAD is het orgaan dat het media-aanbodbeleid van de lokale publieke media-instelling vaststelt, rekening houdend met het in artikel 2.70 van de Mediawet opgenomen programma-aanbodvoorschrift. De programmaraad controleert of het media-aanbodbeleid wordt uitgevoerd .

Het COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA controleert jaarlijks de Publieke Omroep op haar functioneren als zendgemachtigde. Het  Commissariaat houdt daarbij vooral toezicht op de financiële verantwoording van de omroep, de naleving van de programmavoorschriften en van de reclame- en sponsorregels.

De relatie tussen Publieke Omroep Amsterdam en de GEMEENTE AMSTERDAM kent een wettelijke en een financiële component. Sinds 2010 zijn gemeenten verplicht om de lokale media-instelling te bekostigen. De aanwijzing van de zendgemachtigde door het Commissariaat geschiedt onder voorwaarde dat de gemeenteraad de programmaraad van de zendgemachtigde representatief heeft verklaard.

Het is vanuit de wetgever bepaald dat de gemeente zich niet mag bemoeien met de inhoud van het media-aanbod. Publieke media-instelling onderscheiden zich op dit punt van andere culturele instellingen in de gemeente die ook gemeentelijke bijdragen ontvangen. De gemeente  mag nooit voorwaarden stellen of verplichtingen opleggen, ook niet in de vorm van afspraken die de programmatische autonomie en het onafhankelijk functioneren van de lokale media-instelling raken.