STICHTING PUBLIEKE OMROEP AMSTERDAM is als zendgemachtigde verantwoordelijk voor het publieke media-aanbod in Amsterdam. De taken van Publieke Omroep Amsterdam brengen uiteenlopende organisatorische, programmatische, uitvoerende en controlerende werkzaamheden met zich mee. De organisatie faciliteert het media-aanbod , de totstandkoming en uitvoering ervan.

Het BESTUUR van Publieke Omroep Amsterdam bestaat uit maximaal  twee bestuurders. Zij zijn belast met het besturen van de Stichting. Dat houdt in dat zij verantwoordelijk zijn voor de realisatie van de doelstellingen van de instelling, voor de strategie ontwikkeling en voor de uitvoering van het vastgestelde beleid. Het Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De RAAD VAN TOEZICHT heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de instelling. De Raad van Toezicht benoemt de leden van het bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden.

De PROGRAMMARAAD stelt het media-aanbodbeleid van de lokale publieke media-instelling vast , rekening houdend met het in artikel 2.70 van de Mediawet opgenomen programma-aanbodvoorschrift (ICE eisen). De programmaraad controleert of het door hen vastgestelde beleid voor het media-aanbod wordt uitgevoerd. De programmaraad is representatief voor de belangrijkste in de gemeente(n) voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen en streeft naar een evenredige vertegenwoordiging naar leeftijd en geslacht. Het pbo valt onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur.

Het COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA controleert jaarlijks de Publieke Omroep op haar functioneren als zendgemachtigde. Het  Commissariaat houdt daarbij vooral toezicht op de financiële verantwoording van de omroep, de naleving van de programmavoorschriften en van de reclame- en sponsorregels.

De relatie tussen Publieke Omroep Amsterdam en de GEMEENTE AMSTERDAM kent een wettelijke en een financiële component. Sinds 2010 zijn gemeenten verplicht om de lokale media-instelling te bekostigen (artikel 2.170a MW). De aanwijzing van de zendgemachtigde door het Commissariaat geschiedt onder voorwaarde dat de gemeenteraad de programmaraad van de zendgemachtigde representatief heeft verklaard (artikel 2.61, tweede lid MW).  De bekostiging door het gemeentebestuur mag nooit reden zijn voor het stellen van voorwaarden of het opleggen van verplichtingen, ook niet in de vorm van afspraken die de programmatische autonomie en het onafhankelijk functioneren van de lokale media-instelling raken.

Het is vanuit de wetgever bepaald dat de gemeente zich niet mag bemoeien met de inhoud van het media-aanbod. Publieke media-instelling onderscheiden zich op dit punt van andere culturele instellingen in de gemeente die ook gemeentelijke bijdragen ontvangen.